به نظر شما سرعت باز شدن صفحات سایت چگونه است؟
(13.43%) 243
خیلی سریع
(31.39%) 568
سریع
(26.20%) 474
کند
(28.96%) 524
خیلی کند

تعداد شرکت کنندگان : 1809